Privacy verklaring Little Fruit

Marieke Krop van Little Fruit, gevestigd te Haarlemmerweg 337c in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:
Haarlemmerweg 337c
1051 LH Amsterdam
0625040375
marieke@littlefruit.nl

Als je gebruik maakt van de diensten van Little Fruit hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon, via het contactformulier of via email. Denk hierbij aan de volgende gegevens:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Bij Little Fruit bewaren we jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens zijn verzameld. Hoelang dat precies is, is afhankelijk van de aard van de gegevens.

Personalia, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres worden bewaard gedurende het adviestraject, om diensten bij je te leveren, om je betaling te kunnen afhandelen en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Geboortedatum, BSN, geslacht, gegevens zorgverzekering en gegevens over je gezondheid worden bewaard gedurende het adviestraject om diensten bij je af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Little Fruit maakt geen gebruik van geautomatiseerde systemen die besluiten kunnen nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Little Fruit gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Little Fruit verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Little Fuit en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marieke@littlefruit.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Little Fruit wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Little Fruit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via marieke@littlefruit.nl.

Deze website is beveiligd door middel van SSL-certificaten. Dit kun je herkennen door het groene slot-icoontje links van de URL in de adresbalk van uw browser en aan de letters “HTTPS”. Alle gegevens die u via onze website verstuurt zijn daarmee versleuteld en niet te lezen door derden.

Op de website van Little Fruit tref je een aantal links aan naar andere websites. Little Fruit draagt geen verantwoordelijkheid voor het privacybeleid van deze websites. Lees hiervoor het privacy statement (indien aanwezig) van de site die je bezoekt. Ook is Little Fruit niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere sites of aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de inhoud daarvan.


Deze privacyverklaring kan door Little Fruit aangepast worden als gevolg van nieuwe ontwikkelingen of een aanpassing in de privacywet. Deze privacyverklaring is voor het laatst op de hieronder aangegeven datum geüpdatet. Indien je onze website voortdurend blijft gebruiken na eventuele wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, zal uit dat gebruik jouw instemming met de voorwaarden van deze herziene verklaring blijken.

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 25 mei 2018.